• home
459alex-tsoi 蔡甲算 Alex Tsoi
資深言語治療師
履歷
● 香港大學言語及聽覺科學(榮譽)理學士
● 香港兒童口語(粵語)能力量表合資格測試員
● 香港言語治療師協會會員