• home

物理治療師 - 黃家強

香港中文大學中風及臨床神經科學理學碩士
香港物理治療學會會員 . 香港註冊Ia級物理治療師
香港理工大學物理治療(榮譽)理學士
t4